Energetyk
Energetyk
program

nasza oferta

Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała program specjalnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia zabezpieczający pracowników w przypadku utraty pracy bądź odejścia z zakładu. Oferta kierowana jest do pracowników oraz ich rodzin a ubezpieczycielem jest PZU Życie SA. Warianty ubezpieczenia w ramach Programu pod względem warunków znacznie przewyższają oferowaną dziś standardową indywidualną kontynuację ubezpieczenia. Specjalny preferencyjny Program umożliwia wybór jednego z trzech wariantów ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb oraz możliwości.

jak długo
można korzystać z preferencyjnego ubezpieczenia?

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do miesiąca rocznicy polisy, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia. Po ukończeniu 70 lat, ubezpieczonym przysługuje prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

jak przedstawia się
indywidualna kontynuacja ubezpieczenia?

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na zasadach zgodnych z ofertą PZU Życie S.A. (warunkiem jest opłacanie składek przez 6 miesięcy w ubezpieczeniu grupowym).

zakres wariantów ubezpieczenia

Zakres świadczeń Wariant I Wariant II Wariant III
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 66 000 zł 88 000 zł 110 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW 33 000 zł 44 000 zł 55 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 24 000 zł 32 000 zł 40 000 zł
Zgon ubezpieczonego 18 000 zł 24 000 zł 30 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW za 1% trwałego uszczerbku 240 zł 320 zł 400 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym za 1% trwałego uszczerbku 120 zł 160 zł 200 zł
Zgon współmałżonka 9 000 zł 12 000 zł 15 000 zł
Zgon współmałżonka w wyniku NW 18 000 zł 24 000 zł 30 000 zł
Urodzenie martwego dziecka 1 400 zł 1 400 zł 1 400 zł
Śmierć rodziców teściów w wyniku NW 2 400 zł 3 200 zł 4 000 zł
Zgon rodziców i teściów 1 200 zł 1 600 zł 2 000 zł
Urodzenie dziecka 700 zł 700 zł 700 zł
Osierocenie dziecka 2 400 zł 3 200 zł 4 000 zł
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Poważne zachorowanie (17 jednostek) 3 000 zł 3 500 zł 4 000 zł
Karta apteczna 100 zł 200 zł 200 zł
Leczenie specjalistyczne 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł
Operacje chirurgiczne 2 500 zł 2 500 zł 3 000 zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego Świat Świat Świat
odpowiedzialność za pobyt w szpitalu min. 3 dni min. 3 dni min. 3 dni
Pobytu w szpitalu spowodowany:
Wypadkiem komunikacyjnym 105 zł 140 zł 175 zł
Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 45 zł 60 zł 75 zł
Nieszczęśliwym wypadkiem 75 zł 100 zł 125 zł
Chorobą 30 zł 40 zł 50 zł
Oddział Intensywnej Terapii – św. jednorazowe 300 zł 400 zł 500 zł
Leczenie szpitalne małżonka - cały Świat, min. 3 dni, pobytu w szpitalu spowodowany:
Wypadkiem komunikacyjnym 105 zł 140 zł 175 zł
Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 45 zł 60 zł 75 zł
Nieszczęśliwym wypadkiem 75 zł 100 zł 125 zł
Chorobą 30 zł 40 zł 50 zł
Oddział Intensywnej Terapii – św. jednorazowe 300 zł 400 zł 500 zł
Medyczny Ekspert Domowy BRAK TAK TAK
Składka miesięczna 61,40 zł 81,10 zł 97,70 zł

Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna

Ubezpieczenie zdrowotne zwiększa poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych – partnerów PZU ŻYCIE SA W zależności od wybranego zakresu. Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy innych specjalizacji w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

zakres świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym KOMFORT
Opieka podstawowa:
lekarz rodzinny, internista, pediatra
tak
Opieka specjalistyczna
Dostęp do lekarzy specjalistów
 1. alergolog
 2. chirurg ogólny
 3. dermatolog
 4. diabetolog
 5. endokrynolog
 6. gastrolog
 7. ginekolog
 8. kardiolog
 9. nefrolog
 10. neurolog
 11. okulista
 12. ortopeda
 13. reumatolog
 14. urolog
 15. otolaryngolog
 16. pulmonolog
 17. hepatolog
 18. anestezjolog
 19. audiolog
 20. chirurg onkolog
 21. hematolog
 22. onkolog
badania diagnostyczne 152 badania i 29 zabiegów bezpłatnych oraz 116 ze zniżką 15%
USG ciąży tak
wizyty domowe 2 wizyty/rok
szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej i tężcowi
rehabilitacja ambulatoryjna brak
zabiegi ambulatoryjne – pielęgniarskie
(np. pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi)
tak
zabiegi ambulatoryjne – ogólnolekarskie
(np. opatrzenie urazów, usunięcie kleszcza)
tak
zabiegi ambulatoryjne – alergologiczne
(np. odczulanie – bez kosztu leków)
tak
zabiegi ambulatoryjne– chirurgiczne
(np. szycie rany)
tak
Rocznica polisy przypada na 1 lutego.
Opieką Medyczną mogą zostać również objęci członkowie rodzin ubezpieczonego.
Ceny dopłat za poszczególne pakiety:
Typ Pakietu Komfort
Składka za ubezpieczonego 58,00 zł
Składka za współubezpieczonego* 57,75 zł
*Współubezpieczony - nowo przystępujący małżonek/partner życiowy lub pełnoletnie dziecko (maksymalnie do 25 r. życia).

Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?
w celu przystąpienia do Programu Energetyk należy:

 1. Zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie w zakładzie pracy. Wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i klubu PZU Pomoc. Zostanie wygenerowane oświadczenie o wybranym wariancie, informacja o opłacaniu składek oraz indywidualny numer rachunku do wpłaty składek. Składkę za ubezpieczenie należy opłacić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ubezpieczenia (np. do 20 lipca za miesiąc sierpień).
 2. Lub zgłosić się do podmiotu obsługującego ubezpieczenie - PGA Sp. z o.o. - w celu w celu kontynuacji grupowego ubezpieczenia
Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
e-mail: biuro@pga.pl
Przykład początku odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia:
10
marzec
deklaracja podpisana
10 marca i wysłana 10 marca do PGA
20
marzec
zapłacona składka
(wpływ na konto PGA) do 20 marca
1
kwiecień
początek odpowiedzialności
PZU Życie S.A. - kwiecień
Dokumenty niezbędne do przystąpienia do ubezpieczenia:

Co dzieje się w przypadku nieopłacenia składki w terminie?

O braku wpłaty składki zostaną Państwo poinformowani SMS- em i wiadomością e-mail.

W przypadku nie przekazania składki do podmiotu obsługującego w jednym miesiącu trwania ubezpieczenia, ubezpieczenie ulega zawieszeniu podczas którego PZU Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że składka zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu.

W przypadku nie uregulowania składki zaległej, w kolejnym miesiącu, ubezpieczony traktowany jest jako osoba występująca z ubezpieczenia, od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstała zaległość.

Podmiot obsługujący poinformuje o braku opłaty składki i wykreśleniu z ubezpieczenia w przypadku braku jej opłacenia w wyznaczonym terminie.

jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?
z ubezpieczenia można wystąpić poprzez:

 • rezygnację z ubezpieczenia – Ubezpieczony może w każdej chwili wystąpić z umowy ubezpieczenia. Stosowne oświadczenie powinno być złożone na piśmie i przekazane do podmiotu obsługującego. Oświadczenie powinno zawierać: dane osobowe Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, z jakiego występuje oraz datę wystąpienia (ostatni dzień miesiąca, za który opłacono ostatnią składkę)
 • nieopłacenie składki – w przypadku nie opłacenia zaległej składki do końca miesiąca, w którym ubezpieczony był zawieszony. Ubezpieczony traktowany jest wówczas jako osoba występująca od miesiąca, w którym został zawieszony.

Likwidacja szkód

telefonicznie:

Aby zgłosić szkodę lub roszczenie należy zadzwonić pod numer: (+48) 801 102 102 lub (+48) 22 566 55 55 czynne całodobowo

elektronicznie:

Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego należy poprzez stronę internetową www.pzu.pl wypełnić internetowy formularz zgłoszenia, a wymaganą dokumentację zeskanować i załączyć do zgłoszenia w formacie pliku PDF. Jest to wygodny i najszybszy sposób zgłoszenia roszczenia, a wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni.

dokumenty do pobrania

bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów, skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

umów się z konsultantem:

lub zadzwoń:

+48 22 398 69 86

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87

Wyznacz trasę
[53.0325471,18.5877906]


Inspektor Ochrony Danych
Rafał Mierzwa - iod@pga.pl